Gudstjänster


Kristendom är mer än ett budskap, det handlar om att leva i gemenskap med den Gud som möter oss i den uppståndne Jesus Kristus. Gudstjänsten är inte den plats där man främst talar om Gud, utan där man får möta den gudomliga verkligheten.

Högmässa i Sankt Ansgars kyrka

Högmässa

Veckans huvudgudstjänst, högmässan, är i princip den gudstjänst som kyrkan alltid har firat på Herrens dag. När vi firar mässa är det inte främst för att ge information eller undervisning om vad kyrkan tror och tycker. Mässan är ett verkligt möte med Gud som på ett hemlighetsfullt sätt möter sitt folk i ordet, lovsången, bönen och nattvarden.
I Sankt Ansgars kyrka lägger vi stor vikt vid att högmässan ska präglas både av öppenhet och av verkligt andligt djup. Vi arbetar mycket med musiken, förkunnelsen av Guds ord och med de symboler som talar till oss på ett annat och djupare plan än orden.
Vi söker förena trohet mot kyrkans gudstjänsttradition och nya uttrycksformer hämtade från vår egen tid.
Vi vet att också den som är ovan vid att fira gudstjänst kan känna sig hemma i vår gudstjänstgemenskap.

Mässa

I veckorna firas enklare nattvardsgudstjänster. På tisdag och fredag som mycket enkla och korta morgonmässor, på onsdag kväll som sjungen mässa med predikan.

Laudes, vesper och completorium

Från Jesus och hans lärjungar har kyrkan ärvt tidebönerna. Enkla bönegudstjänster byggda kring psaltarpsalmer och bön. Laudes och vesper är morgon- och kvällsbönerna, completorium är en enkel aftonbön som avslutar arbetsdagen.