Om Sankt Ansgar


ÖPPEN KYRKA

Sankt Ansgars stiftelse arbetar inom Svenska kyrkan med att erbjuda gudstjänst, själavård och kristen gemenskap till alla som går in genom dess kyrkas portar.

STOR BREDD

De människor som firar gudstjänst i S:t Ansgar har olika bakgrund och kyrklig inriktning. Denna bredd är en styrka och en rikedom, ett uttryck för kyrkans tro att varje människa är unik. Också gudstjänstens utformning är präglad av stor bredd. Här blandas gammalt och nytt på ett självklart sätt i medvetenhet om att Anden är en och densamme. Sånger från Taizé, latinska hymner, ortodox kyrkomusik, evangeliska psalmer, och lovsånger; den ekumeniska bredden är självklar! Men mitt i allt detta finns en medveten vilja att hålla fast vid det som är den grundläggande strukturen i Svenska kyrkans gudstjänst.

MER ÄN ORD

Kristendom är mer än ett budskap, det handlar om att leva i gemenskap med den Gud som möter oss i den uppståndne Jesus Kristus. Gudstjänsten är inte den plats där man främst talar om Gud, utan där man får möta den gudomliga verkligheten.

I Ordet som läses och förkunnas, i lovsång och bön, i det välsignade brödet och vinet kommer Gud till oss.

Korstecken, rökelse, processioner, fridshälsning, lyfta händer eller böjda knän; också de ickeverbala uttrycken i gudstjänsten ökar vår förståelse för Guds närvaro mitt ibland oss. Gudstjänsten är inte ett pedagogiskt hjälpmedel som skall förklara och propagera, den kan bara förstås när vi deltar med öppna hjärtan. Gudstjänsten är en möjlighet till växt, en plats där Gud handlar med en människa.

Mässa i passionstid

DELAKTIGHET

I en gudstjänst i S:t Ansgar är det oftast många som medverkar. Man läser texter, ber förbön, sjunger och spelar eller tjänstgör vid altaret som ministrant. Dessutom svarar frivilliga för kyrkkaffe, städning av kyrkan, söndagsskola o.s.v.
Det är viktigt att den som vill ta ett praktiskt ansvar får göra det, men det är också viktigt att den som av olika skäl inte kan hjälpa till är välkommen. Om du vill ta aktiv del i praktiska uppgifter i gudstjänsten skall du ta kontakt med präst eller kyrkvärdar.

Den viktigaste delaktigheten är att bli en regelbunden gudstjänstfirare, en människa som lever nära Gud och lägger sitt vardagsliv i Hans händer. Ur gudstjänstens möte med Gud kallas vi till ett liv i världen, ett ansvarstagande för oss själva och våra medmänniskor. Den Gud som har skapat allt sänder oss ut från gudstjänstgemenskapen till att tjäna Honom i våra medmänniskor.